Splošni pogoji poslovanja

1. Uvodna določba

S temi Splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) so določeni pogoji uporabe ter pravice in dolžnosti uporabnika (v nadaljevanju: vi/vas) in ponudnika storitve družbe Beep Institute, razvoj človeškega potenciala, d.o.o., Finžgarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: skrbnik), v zvezi z uporabo in delovanjem spletne strani https://www.beep.institute/ in platforme Beep Boost.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) so določeni pogoji uporabe ter pravice in dolžnosti uporabnika (v nadaljevanju: vi/vas) in ponudnika storitve družbe Beep Institute, razvoj človeškega potenciala, d.o.o., Finžgarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: skrbnik), v zvezi z uporabo in delovanjem spletne strani https://www.beep.institute/ in platforme Beep Boost. 

Uporabnik je vsakdo, ki obišče spletno stran ali sodeluje v drugih aktivnosti Beep Instituta. 

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe skrbnika z uporabnikom. Vse navedene določbe Splošnih pogojev poslovanja so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in nasl.)  in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Z uporabo spletnih strani in drugih storitev skrbnika potrjujete in soglašate, da:

  • ste prebrali in razumeli ter boste spoštovali te Splošne pogoje;
  • vas ti Splošni pogoji pravno zavezujejo;
  • ste stari 18 let ali več ter poslovno sposobni. 

2. Registracija uporabnikov

Za uporabo se mora uporabnik registrirati. Uporabnik mora vsa zahtevana polja izpolniti z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. 

3. Uporabniške vsebine

Spletna stran in e-platforma uporabnikom omogočata prebiranje in ogledovanje izobraževalnih vsebin, z njimi povezane video ter druge datoteke in vsebine, sodelovanje v forumih in drugih aktivnostih. 

Uporabnik se zavezuje, da bo njegova uporabniška vsebina resnična in zakonita. Skrbnik portala ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na tem portalu. Uporabniške vsebine, ki jih objavljajo uproabniki, so last uporabnikov in zanje odgovarjajo sami. Kljub temu si skrbnik pridržuje pravico, da briše ali ureja vsebino, za katero po lastni presoji smatra, da krši zakonodajo oziroma je drugače nesprejemljiva. 

Z objavo uporabniške vsebine se uporabnik strinja z njenim prikazom na portalu in s povezano promocijsko rabo te vsebine. Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih glede objav uporabniških vsebin obvestil skrbnika portala. 

4. Varovanje osebnih podatkov in uporabniških vsebin

Uporabnik ima glede obdelave osebnih podatkov vse pravice, ki jih določa slovenska in EU zakonodaja o varstvu osebnih podatkov. Informacije o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo so podrobneje opredeljene v Izjavi o varstvu zasebnosti, objavljeni na: https://www.beep.institute/varstvo-osebnih-podatkov/

Med trajanjem pogodbe in še po njej, lahko skrbnik uporabi neosebne oz. anonimizirane podatke za izboljšanje storitve, statistične analize, tehnično podporo in druge poslovne namene. 

Skrbnik bo vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, obdeloval za namen zagotavljanja vaših pravic iz te pogodbe, za preverjanje skladnosti uporabe  s splošnimi pogoji poslovanja, za analiziranje in proučevanja uporabniških navad, za namen ocenjevanja ponudbe, dvig zadovoljstva kupcev, pri reševanju vaših vprašanj, pobud, ugovorov ali reklamacij, za obveščanje o tehničnih, pravnih in drugih vprašanjih. Občasno vas bo skrbnik zaprosil za povratne informacije o zadovoljstvu z uporabo storitve. Podatke bo skrbnik lahko uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in za vas pripravili posebne ponudbe in vas o njih obvestil na način, ki ga boste sami izbrali (na elektronski naslov, sms ali v spletni platformi). 

Uporabnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo, razen na način, da odstopi od pogodbe v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora ukiniti uporabniški račun.

Skrbnik ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim, razen:

  • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom skrbnika (npr. računovodske storitve, drugi ponudniki pravnega in poslovnega svetovanja, klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije), 
  • vzdrževalcem infrastrukture, informacijskih sistemov, 
  • ponudnikom e-poštnih storitev, programske opreme, storitev v oblaku, 
  • ponudnikom družabnih omrežij in spletnega oglaševanja, 
  • državnim organom na podlagi njihove obrazložene zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka,
  • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom uporabnika.

5. Uporabniška podpora

Skrbnik vsem uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč pri uporabi portala in aplikacije, in sicer v rednem delovnem času skrbnika. Če ima uporabnik kakršno koli vprašanje ali težavo v zvezi z uporabo portala, lahko svojo prošnjo pošlje na elektronski naslov: [email protected]

6. Avtorske pravice

Vsebina je v lasti skrbnika in zato avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino je vključena tudi grafična podoba tega portala z vsemi grafičnimi elementi. Vsakršno kopiranje in objavljanje te vsebine na drugih spletnih mestih ali portalih je prepovedano, razen v primeru pisnega dovoljenja skrbnika portala

7. Omejitev odgovornosti 

Uporabnik se obvezuje, da spletne strani in platforme skrbnika, navedene v prvem členu teh pogojev, ne bo uporabljal za nezakonite namene ali namene, ki bi lahko škodovali skrbniku ali drugim uporabnikom. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim njegovim uporabnikom. Skrbnik ne odgovarja za pravilnost ter ažurnost podatkov, ki jih objavi uporabnik in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Skrbnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav ali drugih motenj. 

Spletna stran in platforma, navedena v prvem členu teh pogojev vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Skrbnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih. Skrbnik prav tako ne jamči (ne pogodbeno niti odškodninsko ali kakor koli drugače) za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe ali nezmožnost uporabe, izgubo ali napake v podatkih in točnosti podatkov. 

8. Trajanje in prenehanje pogodbe 

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Uporabnik ima pravico odstopiti od pogodbe, kar lahko naredi  z z obvestilom po elektronski pošti na [email protected], ali pisno na naslov sedeža skrbnika, vendar se mora v izogib zlorabam najprej izkazati kot uporabnik. 

V primeru, če uporabnik grobo krši pravila glede primernega nivoja komuniciranja (nadlegovanje, žaljiv govor, diskriminiranje ipd.), izvaja aktivnosti, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali zakonodajo, ima skrbnik pravico nemudoma odstopiti od pogodbe in trajno ali začasno blokirati oz. izbrisati uporabniški račun. 

Skrbnik si pridržuje pravico, da od pogodbe odstopi z enomesečnim odpovednim rokom.

9. Reševanje sporov 

Za vsa vprašanja glede strukture, veljavnosti, uveljavljanja in razlage teh Splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh Splošnih pogojev, si bo skrbnik portala prizadeval reševati po mirni poti. Za reševanje sporov, za katere se izčrpa vse ostale zunaj sodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. 

10. Končna določba

Skrbnik ima pravico dopolniti, popraviti ali spremeniti splošne pogoje poslovanja. V tem primeru bo pred njihovo uveljavitvijo seznanil uporabnika tako, da mu pošlje predlog spremembe splošnih pogojev (email, obvestilo na spletni spletni strani ali v aplikaciji). Če uporabnik ne soglaša s spremembami splošnih pogojev, lahko brez odpovednega roka odstopi od pogodbe, sklenjene na podlagi teh Splošnih pogojev. Nadaljnja uporaba storitev skrbnika po začetku veljavnosti novih pogojev pomeni strinjanje uporabnika s temi pogoji.

Za kakršnokoli vprašanje ali pripombe glede teh Splošnih pogojev, je skrbnik uporabniku na voljo na elektronskem naslovu [email protected]

Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 22. 9. 2021 dalje.

V Ljubljani, 22. 9. 2021